Onnea Suomen Pankin Nousevien Talouksien Tutkimuslaitos — 30v!

Kiinan kansanpankin pääjohtaja Yi Gang. Kuva: STT Lehtikuvan Vesa Moilanen
Aasian infrastruktuuri-investointipankin pääekonomisti Erik Berglöf. Kuva: STT Lehtikuvan Vesa Moilanen
Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen ja Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina (näytöllä). Kuva: STT Lehtikuvan Vesa Moilanen

--

--

--

纯怡Chunyi Media — a cultural consultant’s explorations into the brave new world of green financing. MA thesis as R&D for Edtech with paradox management lens

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Päivi Kuusela

Päivi Kuusela

纯怡Chunyi Media — a cultural consultant’s explorations into the brave new world of green financing. MA thesis as R&D for Edtech with paradox management lens

More from Medium

The future with LastChance starts now!

First They Came…

THINKIUM: A Global Engine for the Parallel World (2)

Postdigital Metafesto